Menu

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af februar måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, skriftligt til hvert medlem via e-mail

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. 

Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 16 år, som ikke er i kontingentrestance, og stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.

For medlemmer under 16 år kan forælder/værge udøve stemmeret, forudsat medlemmet ikke er i kontingentrestance.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens stemmeberettigede medlemmer, samt forælder/værge til medlemmer under 16 år.

Medlemmer under 18 år kan ikke vælges til foreningens bestyrelse.

Ændring i nærværende vedtægter kan dog kun ske med 2/3-dels flertal af fremmødte.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Luk